کسب اقامت کانادا پس از اتمام درس

روش های متفاوتی برای کسب اقامت دائم کانادا برای دانشجویان بین المللی وجود دارد که در بسیاری موارد این امر حتی بدون داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی ممکن است.   علاوه بر این دانش جویان بین المللی امکان استفاده