Family Sponsorship یکی از روشهای معمول دریافت اقامت برای خانواده ی مهاجران و افراد مقیم در خاک کانادا میباشد.

در این روش تعدادی از شرایط و روابط خانوادگی برای واجد شرایط شدن در این برنامه لازم است . به عنوان مثال در این روش همسر، پدر و مادر و فرزندان وابسته واجد شرایط دریافت اقامت از این روش میباشند.

روشهای اسپانسرشیپ در حال حاضر:

  • Spousal Sponsorship (اسپانسرشیپ همسر یا پارتنر)
  • Parent and Grandparent Family Class Sponsorship (پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ)
  • Dependent Child Sponsorship (فرزندان وابسته)
  • Provincial Family Class Sponsorship (برنامه اسپانسرشیپ خانواده از روش استانی)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اینکه کدام برنامه برای مورد شما مناسب تر است با ما تماس بگیرید

 

Family Sponsorship اسپانسرشیپ

Email: alireza@haghjou.ca

Family Sponsorship اسپانسرشیپ