در اکثر موارد برای اخذ ویزای تحصیلی در مقطع دانشگاهی، دانش جویان بین المللی باید نامه ی پذیرش از یک موسسه تحصیلی معتبر Designated Learning Institute را در کانادا داشته باشند.

شما به همراه پرونده و نامه پذیرش خود باید کد مربوط به موسسه تحصیلی مجاز  DLI Number را ارائه دهید.

شما میتوانید لیست موسسات تحصیلی مجاز را از سایت مهاجرت کانادا مشاهده کنید.

البته در برخی موارد استثنا هم وجود دارد که بر حسب قوانین روز کشور کانادا تغییر میکند که در این زمینه میتوانید با ما مشورت نمایید. ضمنا مدارس ابتدایی و دبیرستان احتیاج به این کد نداشته و تمام مدارس ابتدایی و دبیرستان در کانادا مورد تایید اداره ی مهاجرت هستند.

لیست موسسات تحصیلی مجاز در کانادا

Email: alireza@haghjou.ca

لیست موسسات تحصیلی مجاز در کانادا